Zásady ochrany osobných údajov

Posted on by

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje, aké sú vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Údaje prevádzkovateľa:

Robíme to pre deti O.Z., Trenčianske Stankovce 427, 913 01 Trenčianske Stankovce
IČO: 51822733
kontakt: info@robimetopredeti.sk
webové stránky: https://www.robimetopredeti.sk/

Robíme to pre deti O.Z., ako prevádzkovateľ určuje ako, za akým účelom a na akú dlhú dobu budú osobné údaje spracovávané.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame?
Robíme to pre deti O.Z., zhromažďuje a spracováva osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne a bezplatne poskytnete. Ide o tieto bežné osobné údaje: základné identifikačné údaje a kontaktné údaje účastníkov našich podujatí, t. j. meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt a e-mail.

K akým účelom osobné údaje využívame a spracovávame?
Bez súhlasu klientov spracovávame osobné údaje za účelom naplnenia zákonnej povinnosti, jednania o zmluve a plnenie zmluvy (registrácia na podujatie a komunikácia k podujatiu). Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii.

Ako dlho údaje spracovávame?
Osobné údaje spracovávame podľa účelu po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu s Robíme to pre deti O.Z. (napr. registrácia na podujatie).

Musíte osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov je rovnako ako registrácia na podujatia Robíme to pre deti O.Z. dobrovoľné. Niektoré údaje sú však potrebné pre splnenie zákonných povinností na poskytnutie služby, a bez niektorých údajov nedokážeme požadovanú službu poskytnúť.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Robíme to pre deti O.Z. spracováva údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s registráciou na podujatie.

Akým spôsobom zabezpečujeme ochranu osobných údajov?
Disponujeme kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, ktoré zaisťujú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom, alebo prenosom, pred ich stratou, zničením, alebo aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú zmluvne viazané povinnosťou mlčanlivosti.

Komu poskytujeme či odovzdávame osobné údaje?
Robíme to pre deti O.Z. odovzdáva osobné údaje štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená zákonom a ďalej pokiaľ je to nutné pre ochranu našich práv.

Robíme to pre deti O.Z. môže spracovaním údajov poveriť tretiu osobu – spracovateľa. Spracovanie je možné iba na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje spracovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, ako my sami poskytujeme. Údaje tak môžu byť odovzdané dodávateľom zaisťujúcim pre nás služby, ktoré sa týkajú napr. prevádzkovania webstránky, vedenia účtovníctva.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a odovzdávaniu osobných údajov?
V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva subjektov údajov:

Máte právo na informácie, ktoré sme týmto dokumentom splnili.

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, kedykoľvek sa môžete pýtať a my vám do 30 dní doložíme – budeme dokladovať, aké údaje spracovávame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a kto má k nim prístup.

Právo na tzv. prenositeľnost vybraných osobných údajov priamo inému správcovi a právo požadovať doplnenie, alebo opravu osobných údajov.

Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov pokiaľ už nechcete, aby sme vaše osobné údaje spracovávali, príp. obmedzenie ich spracovania. Na vašu žiadosť vymažeme všetky vaše osobné údaje, pokiaľ nie sú viazané iným zákonom (napr. evidencia daňových dokladov). Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

Tieto práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla organizácie alebo mailom na adresu: info@robimetopredeti.sk

Aké sú vaše možnosti obmedziť spracovanie a odovzdávanie osobných údajov?
V prípade, kedy spracovávame osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, kedy dochádza k spracovaniu vašich údajov na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku. Každé takéto podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

Ako informujeme o zásadách a pravidlách spracovania osobných údajov a ich ochrane?
Účastník je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov zakaždým, keď nám poskytuje osobné údaje.

Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov?
Pokiaľ sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše dotazy, alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.+421/2/32313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Tieto pravidlá platia od 25. 5. 2018.

Share Button